4.9
(15626)

Оферта на надання послуг медичної лабораторії “Меділаб+”

1. Загальні положення

Ця оферта є офіційною пропозицією медичної лабораторії “Меділаб+” (далі – Виконавець) на укладання договору надання медичних послуг фізичним та юридичним особам (далі – Замовник).

2. Предмет договору

Виконавець зобов’язується надати Замовнику послуги з проведення медичних аналізів відповідно до чинного прейскуранта, а Замовник зобов’язується сплатити за надані послуги в порядку та на умовах, передбачених цією офертою.

3. Порядок надання послуг

3.1. Замовник звертається до медичної лабораторії “Меділаб+” з метою проведення аналізів.

3.2. Виконавець проводить аналізи відповідно до стандартів якості та гігієни, використовуючи сучасне обладнання та матеріали.

3.3. Результати аналізів надаються Замовнику у встановлені строки, визначені Виконавцем, в електронному або паперовому вигляді.

4. Вартість послуг та порядок розрахунків

4.1. Вартість послуг визначається відповідно до чинного прейскуранта Виконавця, розміщеного на офіційному сайті медичної лабораторії “Меділаб+”.

4.2. Оплата послуг здійснюється в безготівковій формі через платіжні системи, зазначені Виконавцем, або готівкою у касі медичної лабораторії.

5. Права та обов’язки сторін

5.1. Виконавець зобов’язується:

  • Надати якісні та своєчасні медичні послуги.
  • Забезпечити конфіденційність інформації, отриманої від Замовника.
  • Дотримуватись усіх норм та правил, передбачених законодавством України у сфері охорони здоров’я.

5.2. Замовник зобов’язується:

  • Надати достовірну інформацію, необхідну для проведення аналізів.
  • Своєчасно сплатити за надані послуги.
  • Дотримуватись вказівок медичного персоналу Виконавця.

6. Відповідальність сторін

6.1. Виконавець несе відповідальність за якість та своєчасність надання послуг.

6.2. Замовник несе відповідальність за достовірність наданої інформації та своєчасну оплату послуг.

7. Вирішення спорів

7.1. Усі спори, що виникають з приводу виконання цього договору, вирішуються шляхом переговорів між сторонами.

7.2. У випадку неможливості досягнення згоди, спір підлягає вирішенню у встановленому законодавством порядку в судах України.

8. Термін дії оферти

8.1. Ця оферта набирає чинності з моменту її оприлюднення на офіційному сайті медичної лабораторії “Меділаб+” і діє до моменту її відкликання Виконавцем.

8.2. Виконавець залишає за собою право вносити зміни до умов цієї оферти, з обов’язковим повідомленням про це на офіційному сайті.

9. Контактна інформація

Медична лабораторія “Меділаб+”

Адреса: м. Хмельницький, вул. Кам’янецька, 106

Телефон: +38(0382) 72 99 09
+38 (067) 313 06 65

Електронна пошта: info@medilab.km.ua

Сайт: https://medilab.km.ua/

Ця оферта є публічною пропозицією укладання договору на надання медичних послуг з медичною лабораторією “Меділаб+” і має юридичну силу у відповідності до законодавства України.

Наскільки Вам подобається?

Натисніть на зірочку, щоб оцінити!

Наскільки Вам подобається? 4.9 / 5. Всього голосів: 15626

Голосів поки немає! Будьте першим, хто оцінить цю публікацію.